چه دعایی کنیم؟

مقاله حفره مکان

برای کسانی که در رنج هستند چه دعا کنم؟ این طبیعی و درست است که ما برای شفای یک نفر و پایان آزمایش دعا کنیم – اما آیا حاضریم برای بیشتر دعا کنیم؟

مطلب بعدی در مجموعه منابع مراقبت از کلیسای مسیح، یک سخنرانی کوتاه درخشان از نانسی گاتری است که از کتاب مقدس در مورد اینکه چگونه می توانیم به مردم در رنج آنها خدمت کنیم، به اشتراک می گذارد.

این را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook
Share on Whats App
Share via Email
Print This