وقتی خدا معنا ندارد: نقد کتاب

مقاله حفره مکان

این زمان‌ها واقعاً گیج‌کننده‌اند و طبیعتاً می‌توانیم شخصیت، زمان و اعمال خدا را زیر سؤال ببریم، به‌ویژه اگر درد داشته باشیم.

کتی یانگ، بخشی از تیم در کلیسای 9.30، دو کتاب مفید را بررسی می‌کند که به چنین سؤالاتی می‌پردازد و زمینه‌های خوبی برای ایمان، امید و عشق به مسیح به ما می‌دهد.

این را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook
Share on Whats App
Share via Email
Print This