وزارت امن

خدمت امن در کل کلیسای ما حیاتی است.

سنت جان از سیاست‌ها و رویه‌های وزارت ایمن توصیه‌شده توسط اسقف انگلیکن، که در این سند خط‌مشی مشخص شده است، پیروی می‌کند.

همه رهبران دارای:

  • بررسی تأیید شده کار با کودکان
  • گواهینامه آموزش وزارت ایمن
  • چک وزارت ایمن

مراقبت در سنت جان

ما یک وزارت مراقبت اختصاصی در سنت جان داریم – برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مراقبت دنبال کنید.