رویدادهای آینده

رویدادهای آینده در سنت جانز بیکرافت:

گروه مردان و زنان

20 اسفند آغاز می شود

کلاس های مکالمه انگلیسی

20 اسفند آغاز می شود

وقتی خدا معنا ندارد: نقد کتاب

چه دعایی کنیم؟

اصول کمک های اولیه بهداشت روان

آخر هفته دور

19 - 21 مه 2023

گروه های رشد

جوانان و کودکان در روزهای جمعه

عیسی را کشف کنید

جوانان و کودکان در روزهای یکشنبه

مسیحیت کاوش شد

20 اسفند آغاز می شود

آخر هفته دور

19 - 21 مه 2023