دادن

کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان باید افرادی باشند که به طور منظم، سخاوتمندانه و با شادی بخشش کنند.

دوم قرنتیان 9: 7 (NIV) می گوید:
«هر یک از شما باید آنچه را که در دل خود تصمیم گرفته اید، نه از روی اکراه و نه از روی اجبار، بخشش کنید، زیرا خداوند بخشنده شاداب را دوست دارد».

مشخصات بانکی ما عبارتند از:

BSB: 032-180

شماره حساب: 25 0010

نام حساب: کلیسای انگلیکن، سنت جانز بیکرافت